• 1963 – Înfiinţarea Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova, prima şcoală de învăţământ energetic din Oltenia
 • 1966 – Prima promoţie de absolvenţi din şcoala profesională, şcoala postliceală, şcoala de maiştri
 • 1966 – Înfiinţarea Liceului Industiral Energetic
 • 1971 – Prima promoţie de absolvenţi ai Liceului Industiral Energetic
 • 1972 – Unificarea celor două unităţi G.S.E. şi L.I.E. sub numele de Liceul Industrial Energetic Craiova
 • 1974 – Distincţie guvernamentală pentru rezultatele profesionale ale elevilor şi integrarea absolvenţilor în segmentul energetic naţional
 • 1971-1986 – Numeroase premii şi menţiuni la concursurile naţionale pe discipline, pe meserii, culturale şi sportive :
  • premii I, II, III şi menţiuni la concursurile naţionale de fizică, matemtică, chimie, limba şi literarura română, limbi moderne, istorie, geografie şi specialităţi din domeniul energetic ;
  • echipa de volei băieţi campioană naţională ;
  • revista „CIRCUITE” premiul III pe ţară
 • 1986-1993 – Şcoală pilot UNESCO la proiectul internaţional „Educaţie pentru pace şi democraţie prin valori culturale” lansat de A.E.I.W.P.
 • 1990 – Unitatea de învăţământ revine la denumirea GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC
 • 1993 – Unitate de învăţământ inclusă în programul de acţiuni al Şcolii Pilot UNESCO pentru anii de învăţământ 1993-1994 şi 1994-1995 la proiectul “Un curriculum pentru Europa de mâine ”
 • 1994 – Se înfiinţată, pe baza Legii 21/1924 “Asociaţia de Tineret cu Unitatea autofinanţată-ENERGETIC PROMGRUP”
 • 1994 – Se constituie “Societatea de Ştiinţe Umaniste şi Educaţie Culturală- I.D. Sârbu ”
 • 1995 – Î-şi reia activitatea “Societatea Ştiinţifică de Educaţie Permanentă – Nicolae Vasilescu – Karpen ”
 • 1995 – 1996 – Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova este nominalizat „Şcoală pilot ” în cadrul Programului PHARE-VET de reformă a învăţământuli profesional/ vocaţional .
 • 1998 – 1999 se înfiinţează ciclul primar şi gimnazial
 • 2005 –

            Intrată în tradiţie, aniversarea anuală a şcolilor constituie un moment emoţional de maximă amplitudine pentru toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ, precum şi pentru cetăţenii Băniei, răspunzând, ori de câte ori este nevoie, comenzii sociale a comunităţii. Pentru învăţământul energetic doljean, în fiecare an, zilele aniversare sunt legate simbolic de sărbătoarea sacră a ÎNĂLŢĂRII şi au o semnificaţie aparte fiind şi un moment festiv şi un prilej de bilanţ, de analiză judicioasă a paşilor realizaţi pe calea împlinirii obiectivelor educaţionale.

Totodată, la loc de cinste printre valorile spirituale ale unei instituţii prestigioase care se respectă, revine REVISTEI şcolii. Apariţia unui nou număr al revistei „CIRCUITE” a Grupului Şcolar Industrial Energetic ilustrează-cu prisosinţă-faptul că aceasta a devenit o tradiţie în cultura şcolii, impunându-se ca o oglindă panoramică în care se reflectă periodic activităţile complexe, performanţele obţinute în procesul de formare şi pregătire şcolară, precum şi valenţele şi aptitudinile creative ale elevilor minunaţi ai instituţiei noastre şcolare.

Pentru mine, orice prilej de afirmare a şcolii, are o semnificaţie şi o rezonanţă aparte.

         Ca manager, care am proiectat şi coordonat activitatea pentru anul şcolar 2010-2011, nutresc sentimente de satisfacţie când constat realizarea obiectivelor propuse prin instrumentele manageriale operaţionale privind dezvoltarea imaginii instituţionale a Grupului Şcolar Industrial Energetic. Acum, în 2011, când învăţământul românesc traversează noi şi importante coordonate pe harta spinoasă a reformei didactice, şcoala noastră aniversează aproape o jumătate de veac de la înfiinţare, prezentându-se la ceasul de bilanţ cu povara nobilă a rezultatelor obţinute de-a lungul timpului , care i-au asigurat prestigiul şi i-au atras aprecierea unanimă la nivelul reţelei şcolare doljene şi chiar la scară naţională. Un nou număr al revistei şcolii apare din nou în preajma Sfintei Înălţări, la sfârşitul primăverii când poetul îşi cheamă semenii în mijlocul naturii regeneratoare: „Veniţi, privighetoarea cântă şi liliacul a-nflorit” . Aş fi nespus de satisfăcut dacă, citind despre performanţele şcolii în paginile revistei, în sufletul elevilor noştri s-ar naşte un imbold, o dorinţă de a urca spre podiumul unor noi împliniri care să concure la dezvoltarea instituţională a Grupului Şcolar Industrial Energetic . Dorinţa mea firească este ca revista să declanşeze noi ENERGII de afirmare şi de împlinire, o emulaţie benefică în rândul resurselor umane al căror viitor îl plămădim, aşa cum se cuvine într-o şcoală cu profil energetic.

            Ca om, ecoul Zilelor Şcolii şi al apariţiei revistei trezeşte în mine vibraţii afective generatoare de emoţii intense. Este lesne de înţeles ce simt eu când văd elevii acestei şcoli. În ei, mă regăsesc la vârsta adolescenţei mele, vârsta marilor idealuri şi a marilor speranţe. Pentru că aici am fost şi eu elev. În sălile de clasă ale acestei instituţii, am trăit şi eu-alături de colegii mei-emoţiile întâlnirii cu profesorii şi cu catalogul, grijile tezelor şi ale examenelor. Pe culoarele acestei şcoli, m-au atins şi pe mine primii fiori ai începuturilor vieţii adevărate… Şi ce frumos era pe atunci ! … Privesc nostalgic spre anii de liceu şi regăsesc cu mândrie specificul distinctiv al elevilor inserat pe emblemă şi pe şapca din componenţa uniformei şcolare, ceea ce ne făcea inconfundabili. Fac acum mărturisirea că visul meu cel mai frumos a fost să revin cândva în instituţia care m-a format şi căreia îi datorez primii paşi în devenirea mea profesională. Iată de ce îmi este atât de dragă această şcoală. Şi iată de ce îmi sunt atât de apropiaţi sufleteşte elevii aceste şcoli. Pentru că, şi nu exagerez deloc, elevii de azi sunt colegii mei din alte generaţii.

Cei 48 de ani de la înfiinţarea şcolii ne obligă pe toţi cei care activăm aici să ducem pe noi trepte evolutive istoria bogată a acestei instituţii de învăţământ. Ştim cu toţii că, timp de aproape o jumătate de secol, s-a dus o ofensivă permanentă pentru afirmarea culturii instituţionale proprii şi pentru dezvoltarea acesteia, pentru modernizarea şi pentru creşterea calităţii şi eficienţei actului didactic, cadrele didactice şi elevii reuşind, în ciuda dificultăţilor cu care s-au confruntat în unele etape istorice, să menţină la cote ridicate ştacheta performanţei în pregătirea specialiştilor pentru domeniul energetic.

File din istoria şcolii

Grupul Şcolar Industrial Energetic a fost înfiinţat îm anul 1963 prin Hotărârea Consiliului de Miniştri Nr. 762 şi Ordinul Ministerului Minelor şi Energiei Electrice Nr. 1089, prin care Şcoala de Meserii „Dezrobirea” s-a transformat în Grup Şcolar Energetic. La început, acesta a funcţionat în patru corpuri de clădiri situate la patru kilometri distanţă între ele. În primul an de existenţă 1963-1964, au învăţat 650 de elevi în 21 de clase, existând trei tipuri de şcoli: Şcoala de Meserii-în lichidare; Şcoala Profesională-cu specific energetic şi minier; Şcoala Tehnică de Maiştri-curs seral cu profil energetic. Din 1965, au început construcţiile pentru două cămine, o cantină, o clădire pentru ateliere şi laboratoare, o sală de festivităţi şi gimnastică.

În perioada 1966-1972, funcţionează în acelaşi local două unităţi şcolare: Grupul Şcolar Energetic şi Liceul Industrial Nr. 2 Energetic, unificate în 1972 sub denumirea de Liceul Industrial Energetic Nr. 2.

În 1990, după Revoluţie, şcolii i s-a dat denumirea actuală de Grup Şcolar Industrial Energetic.

Începând cu anul şcolar 1998-1999, s-a înfiinţat şi ciclul primar şi gimnazial.

Şcoala la timpul prezent 

Elevii de azi beneficiază de o pregătire la standarde înalte, europene. Cadrele didactice ilustrează cu profesionalism desăvârşit, prin proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale în spiritul didacticii moderne şi al principiilor reformei, capacitatea şi competenţa de a coordona pregătirea elevilor conform prevederilor legislaţiei şi programelor şcolare în vigoare, realizând o învăţare activ-participativă. Obiectivele învăţământului formativ sunt realizate datorită bazei materiale care este funcţională. S-au făcut renovări, dotări cu utilaje şi mijloace de învăţământ performante.

Mutaţiile survenite în ultimul timp au fost posibile datorită sprijinului acordat de Primăria Municipiului Craiova, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi, nu în ultimul rând, datorită aportului Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. Pentru tot ceea ce au făcut pentru şcoală, le adresăm tuturor partenerilor educaţionali recunoştinţa noastră şi îi asigurăm că vom dezvolta necontenit Grupul Şcolar Industrial Energetic şi îi vom spori imaginea şi cultura instituţională proprie.

Privită din afară, şcoala noastră dă senzaţia de stabilitate, de permanenţă. Privită din interior, şcoala apare ca o fiinţă care trăieşte plenar fiecare clipă care trece. Sufletul şcolii îl constituie minunaţii noştri elevi, pe care noi, cadrele didactice, îi modelăm cu migală şi cu tact pedagogic şi pentru care ne bucurăm aflând, după absolvire, că s-au realizat, integrându-se în viaţa socială şi dovedind că investiţiile spirituale şi afective ale şcolii au rodit.

 

În anul 1949, în cadrul Rezervelor de muncă a luat fiinţă şcoala profesională Dezrobirea, şi a funcţionat pănă în anul 1950 când se transformă în şcoală profesională metalurgică . Continuă sub această formă până în 1967 transformându-se apoi în şcoală de meserii care la vremea respectivă pregătea muncitori în specialităţile : croitor femei, croitor bărbaţi, tâmplar mobile binale, tâmplar construcţii, lăcătuş construcţii metalice, tinichigii, forjari.

Toate aceste forme de şcoli care au precedat Grupul Şcolar Energetic au funcţionat în diverse localuri din oraşul Craiova şi numai în 1962 au dispus de un local propriu cu 16 săli de clasă pentru cursurile teoretice şi încă patru localuri vechi şi improprii pentru desfăşurarea celorlalte activităţi ca instruire practică, cămin şi cantină .

În anul 1963 prin Hotărârea Consiliului de Miniştri Nr. 762 şi ordinul fostului Minister al Minelor şi Energiei Electrice Nr. 1089 şcoala de meserii s-a transformat în Grup Şcolar Energetic, preluându-se cu această ocazie patru corpuri de clădiri, cu distanţe de 4 km între ele , fapt ce impuneau greutăţi mari în conducerea şi coordonarea activităţilor şcolare .

În primul an de existenţă 1963-1964 Grupul Şcolar Energetic funcţionează cu trei forme de şcoli având 650 de elevi în 21 clase şi anume: Şcoala de meserii în lichidare, Şcoala profesională cu specific energetic şi minier, Şcoala tehnică de maiştri curs seral cu profil energetic

Activitatea instructiv-educativă a fost îndrumată de 7 profesori I de cultură generală şi 2 profesori II de cultură tehnică cu funcţia de bază, 21 profesori cumularzi şi 16 maiştri instructori care coordonau activităţile elevilor în 14 meserii .

Conducerea grupului împreună cu întreprinderea tutelară analizând situaţia total necorespunzătoare a şcolii a întocmit documentaţia extindere fiind aprobat un proiect care reprezintă :

 • două cămine de 300 locuri
  • cantină de 900 locuri în trei serii
  • clădire pentru ateliere şi laboratoare
  • clădire sală de festivităţi şi gimnastică
 • un microstadion şi instalaţii anexă necesare acestui complex

Construcţiile respective au început în anul 1965 – constructor fiind ISCI-CET Işalniţa relizându-se clădirile căminelor cantinei, atelierelor şi laboratoarelor .

Începând din noiembrie 1968 dispunem de 5 laboratoare şi 10 ateliere şi anume :

 • laborator de electrotehnică
 • laborator de fizică
 • laborator termotehnic
 • laborator PRAM
 • laborator maşini electrice şi transformatori
 • 6 ateliere lăcătuşerie
 • 2 ateliere electrice
 • 1 atelier maşini unelte
 • 1 atelier sudură
 • De asemenea prin redistribuiri de săli s-au putut amenaja :
 • sală de material didactic
 • cabinet de desen tehnic
 • cabinet de protecţia muncii

Cu eforturi susţinute atât din partea colectivului didactic al şcolii cât şi din partea întreprinderii tutelare s-a procurat mobilier aferent laboratoarelor precum şi o parte din utilajele necesare instalării practice în ateliere ca : polizoare, maşini de găurit şi menghine

În anul şcolar 1965-1966 Grupul Şcolar Energetic aparţine Ministerului Energiei Electrice şi este patronat direct tot de Intreprinderea Termocentrale Craiova .

În anii şcolari 1966-1972 funcţionează în acelaşi local două unităţi şcolare : Grupul Şcolar Energetic care-şi continuă activitatea şi Liceul Industrial Energetic , ambele cu condusere separată. Sunt tutelate de Ministerul Energiei Electrice şi de Ministerul Învăţământului, patronate de Intreprinderea Termocentrale Craiova .

În anii şcolari 1972-1978 Grupul Şcolar Energetic îşi încetează activitatea care este preluată de Liceul Industrial Nr. 2 Energetic  ca liceu de specialitate, clasele grupului rămânând în lichidare sub egida liceului .

Este tutelat de Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi alimentat cu fonduri de Intreprinderea Termocentrale Craiova .

Liceul Industrial Nr. 2 Energetic oferă avantajul dublu prin faptul că va asigura pregătirea de cultură generală la exigenţele liceului, o pregătire completă, în acelaşi timp o pregătire de specialitate cu profil electroenergetică, mecanoenergetică şi hidroenergetică dându-le absolvenţilor posibilitatea şi avantajul de a fi pregătiţi ca muncitori cu calificare medie, folositori industriei energetice, totodată perspectiva înscrierii la facultăţi cu profil electro şi energo .

Superioritatea acestei şcoli – Liceul Industrial Nr. 2 Energetic – constă în faptul că stabileşte o legătură temeinică între studiul ştiinţific şi producţie .

Liceul Industrial Nr. 2 Energetic înfiinţat în anul 1966 funcţionează cu următoarele forme de învăţământ şi specializări :

 • Liceu curs de zi
 • Liceu curs seral
 • Şcoala profesională
 • Şcoală de maiştri

cu specializările Electrotehnică, Mecanică, Electroenergetică, Mecanoenergetică, Electricieni CSRE, Hidroenergetică .

Baza materială se compune din 21 cabinete tehnice şi de cultură generală, 7 laboratoare, bibliotecă, 2 cămine cu 800 de locuri, cantină cu 200 de locuri, sală de festivităţi şi de sport, infirmerie şi cabinet stomatologic , terenuri de baschet, volei, handbal şi tenis de câmp , în aer liber .

Anul 1972 reprezintă un alt moment important în evoluţia acestei unităţi şcolare.

Liceul Industrial Energetic se constituie ca o şcoală de prestigiu ca însemnătate în contextul general al învăţământului din această etapă. Prin profilul şi perspectivele ei reprezintă şcoala de mare atracţie pentru tineretul şcolar. Nomenclatorul meseriilor este din ce în ce mai diversificat pregătind muncitori pentru sectoarele : electroenergetică (zi şi seral), mecanoenergetică (zi şi seral), hidroenergetica la învăţământul liceal, electricieni CSRE, lăcătuşi CTA prin şcoala profesională, electricieni CSRE prin ucenicie la locul de mincă, precum şi tehnicieni pentru termoenergetică şi electroenergetică prin şcoala de maiştri.

Dacă consultăm situaţia centralizatoare a elevilor înscrişi în anul şcolar 1974-1975 observăm că lista meseriilor se îmbogăţeşte ajungându-se la 16 specializări, deci un profil deosebit diversificat. Menţionăm meseriile de : operator instalaţii cazane şi turbine electrice, electrician CSRE, sudor, proiectanţi, etc. , toate acestea fiind adăugate la lista meseriilor care erau deja cunoscute în Liceul Energetic.

Şcoala funcţiona cu clase liceale la zi şi seral, mai precis cu peste 50 de clase şi aproape 2000 de elevi, dintre care aproximativ 300 de elevi la seral grupaţi în cele 8 clase şi specificul de : electroenergetică, mecanoenergetică şi proiectanţi .

Fenomen important – aproape 90 % dintre foştii elevi ai şcolii profesionale, înstruiţi în cadrul Grupului Şcolar Energetic revin să-şi întregească cunoştinţele în condiţiile liceale, în acelaşi liceu, unii înscriindu-se la instiuuele de învăţământ superior de acelaşi profil devenind ingineri sau aflaţi pe cale de a deveni, întrucât Facultatea de Electrotehnică din Craiova , le-a creat această posibilitate .

În anii 1980-1990 lista meseriilor se modifică păstrându-se unele şi apărând altele noi, astfel că în aceşti ani predomină următoarele specializări : electrotehnică, mecanică, construcţii, electroenergetică, mecanoenergetică, constructor-structuri, sudori, prelucrători prin aşchiere, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje, operator mecanic, electronist .

În 1990  unitatea de învăţământ revine la denumirea de Grup Şcolar Industrial Energetic , conform ordinului nr. 8269 având următoarele forme de învăţământ :

 • Liceu curs de zi şi seral
 • Şcoală profesională
 • Şcoală postliceală
 • Şcoală de maiştrii

În anul şcolar 1993-1994 apare o nouă specializare în profil informatic : operator tehnică de calcul

În anul 1998-1999 se înfiinţează ciclul primar şi gimnazial , în 2005-2006 apare Şcoala de Arte şi Meserii , în 2006-2007 apare anul de completare şi liceu pe rută progresivă .