Înscriere în învăţământul primar 2021-2022

Contestaţiile privind rezultatele la proba scrisa a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj (de către candidat sau împuternicit prin procură notarială) conform graficului:

 04.08.2020, până la ora 21:00

05.08.2020, până la ora 12:00

În vederea înregistrării contestației solicitanții vor prezenta buletinul/cartea de identitate.

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică până la ora 12.00 în data de 05.08.2020, situație în care candidatul anexează la contestație și cartea/buletinul/adeverința de identitate.

IDENTITATEA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ SE ATESTĂ PRIN BULETIN/CARTE/ADEVERINȚĂ DE IDENTITATE, PAȘAPORT SAU ÎN MOD EXCEPȚIONAL, PE BAZA PERMISULUI DE CONDUCERE SAU A CĂRȚII DE ALEGĂTOR.
ACCESUL CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ ÎN SĂLILE DE CONCURS SE REALIZEAZĂ ÎN

DATA DE 29 IULIE 2020 ÎN INTERVALUL ORAR 07,15 – 08,15.
PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL SE DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU ORA 09,00.

Art. 65 (5)  Datele din fișa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în sistemul informatic și se afișează pe site-ul inspectoratelor școlare la data prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2020-2021, aprobată cu OMEC nr. 5259/2019 cu completările și modificările ulterioare

Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică centrul de concurs în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 (lista candiati inscrisi).

Candidații înscriși la Centrul 1 Liceul Energetic Craiova vor comunica solicitarea de corectare a erorilor la adresa centrul1energetic@isjdolj.ro 

În mod excepțional, absolvenții promoției curente pot prezenta adeverința de absolvire și valida fișa de înscriere la data susținerii probei scrise. Absolvenții promoției curente care nu prezintă adeverința de absolvire nu pot susține proba scrisă

Actele de înscriere online, atât pentru învățământul liceul cât și pentru cel profesional, se vor trimite la adresa de e-mail:

 admitere.energetic.craiova@gmail.com

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Acte necesare pentru înscrierea online. În subiectul e-mail-ului pentru o preluare corectă a datelor se va scrie: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE_LICEAL_2020”

 1.  Scan foaie matricolă
 2. Scan adeverință cu media de la evaluare națională
 3. Scan după cartea de identitate;
 4. Scan după certificat de naștere;
 5. Scan după cartea de identitate a părinților;
 6. Scan adeverință cu vaccinările

 

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Acte necesare pentru înscrierea online. În subiectul e-mail-ului pentru o preluare corectă a datelor se va scrie: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE_PROFESIONAL_2020”

 1.  Scan fișă de înscriere tip pt. învățământul profesional
 2. Scan adeverință cu media de la evaluare națională (dacă au susținut)
 3. Scan adeverință dacă nu au susținut evaluare națională;
 4. Scan foaie matricolă
 5. Scan după cartea de identitate;
 6. Scan după certificat de naștere;
 7. Scan după cartea de identitate a părinților;
 8. Scan adeverință cu vaccinările;

 

 • Înscrierea online, pentru Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, a absolvenţilor anului curent, cât şi cei din promoţiile anterioare, se va face la adresa de e-mail gsi.energetic@yahoo.com. conform calendarului de bacalaureat 2020.
 • Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut in sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și se înscriu pentru a susține toate probele de examen (probe scrise și echivalarea/ recunoașterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice/digitale, var achita o taxa în cuantum de 354 lei;
 • Taxa de înscriere pentru echivalarea/recunoașterea probelor de competențe lingvistice/digitale pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba = 18 lei/probă;
 • Taxa de înscriere/probă scrisă pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba scrisă = 100 lei/probă. Sumele vor fi virate in contul Inspectoratului Șolar județean Dolj nr. Cont R059TREZ29120E365000XXXX, CUI 5046912.

Acte necesare pentru înscrierea online. În subiectul e-mail-ului pentru o preluare corectă a datelor se va scrie: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”

 1. Toate actele necesare de mai jos vor fi introduse într-o arhiva de tip *zip sau *rar cu denumirea: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”
 2. Cerere de înscriere completată lizibil (obligatoriu un număr de telefon), semnată și scanată; descarcă aici
 3. Scan după cartea de identitate;
 4. Scan dupa certificatul de naștere;
 5. Scan după foaia matricolă;
 6. Două poze dimensiune 3/4 pentru diplomă cu numele candidatului scris pe spate, care vor fi trimise prin postă la adresa: Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj
 7. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut in sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat vor platii o taxa de 100 lei/probă în contul R059TREZ29120E365000XXXX şi vor trimite scan după dovada plaţii.